Vyhlášení veřejné neanonymní soutěže

Kulturní a informační středisko Hronov vyhlašuje veřejnou neanonymní soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu.

Vyhlašovatel:

Kulturní a informační středisko Hronov

nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov

IČO: 71196994

nejsme plátci DPH

Pověřená osoba:

Markéta Machová, ředitelka KIS Hronov

OBSAH

Definice pojmů ..................................................................................................................... 1

Předmět soutěže ................................................................................................................. 2

Podmínky soutěže ............................................................................................................... 2

Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů pro první kolo ..................... 2

Hodnoticí komise ................................................................................................................ 3

Kritéria hodnocení .............................................................................................................. 3

Vyhodnocení prvního kola soutěže ................................................................................ 3

Vyhodnocení druhého kola soutěže ............................................................................... 3

Vyhlášení výsledků soutěže ............................................................................................... 4

Náklady soutěžících na účast, skicovné a ceny ............................................................. 4

Navrácení soutěžních návrhů ............................................................................................ 4

Odvolání veřejné soutěže ................................................................................................... 4

Vzájemný styk mezi vyhlašovatelem a soutěžícími ....................................................... 5

 Definice pojmů

 „Vyhlašovatel“ Kulturní a informační středisko Hronov

„Účastník soutěže“ fyzická či právnická osoba, která podá svůj soutěžní návrh

„Soutěžní návrh“ dokument specifikovaný v bodě 4. soutěžních podmínek

„Logotyp“ označení vyhlašovatele ve speciálním grafickém provedení, jehož navržení je předmětem této soutěže

„Jednotný vizuální styl“ soubor firemních materiálů a tiskovin vyhlašovatele, jejichž navržení je předmětem této soutěže

„Smlouva o dílo“, „licenční smlouva“ smlouva, která tvoří přílohu soutěžních podmínek

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je návrh jednotného vizuálního stylu, jehož základem bude značka a logotyp pro festival Jiráskův Hronov. Značka by měla sestávat z grafického symbolu, logotyp ze slovního označení „Jiráskův Hronov“, variantně „JH“. Značka i logotyp budou používány i samostatně a také ve spojení.

Soutěž je vyhlášena jako veřejná neanonymní dvoukolová. Je určena všem fyzickým i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob (dále jen „soutěžící“), které řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, členové hodnoticí komise a osoby jim blízké.

Podmínky soutěže

Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku nejpozději 31. 1. 2018 do 12.00 hodin.Tento termín se považuje za uzávěrku prvního kola soutěže. Přihláška spolu se soutěžním návrhem musí být do uvedené doby doručena na adresu vyhlašovatele: Kulturní a informační středisko Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, e-mail: reditel@kulturahronov.cz. Soutěžní návrhy je možno doručit prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo osobně.

Za čas podání soutěžního návrhu odpovídá soutěžící. Vyhlašovatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání soutěžního návrhu se přitom považuje její fyzické převzetí oprávněnou osobou.

Soutěžící doručí svou přihlášku spolu se soutěžním návrhem v řádně uzavřené obálce nebo obalu označené „Veřejná soutěž, logotyp – neotvírat“.

Soutěžní návrh bude zpracován v českém jazyce a podán v jednom vyhotovení. Přihlášky a soutěžní návrhy, které budou vyhlašovateli doručeny v rozporu s těmito požadavky, vyhlašovatel do soutěže nezařadí.

Soutěžící svým podpisem na přihlášce dávají najevo souhlas s podmínkami soutěže a s bezúplatným vystavením soutěžních prací a jejich následným publikováním. Rovněž tím udělují vyhlašovateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním svých údajů za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních návrhů, ani jeho části.

Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů pro první kolo

Zájemce o účast v soutěži předloží vyhlašovateli nejméně 1 soutěžní návrh, maximálně 5 soutěžních návrhů. Každý soutěžní návrh musí být předložen v elektronické podobě tisknutelné ve formátu A3, v základním barevném i černobílém provedení (negativ – pozitiv) níže specifikovaných variant značky a logotypu, v rozměru 15 × 15cm a ve zmenšení na minimální rozměr 1,5 × 1,5 cm:

1/ návrh programového plakátu

2/ návrh plakátu doprovodného programu

3/ návrh obálky programové brožury

4/ logotyp ze slovního označení Jiráskův Hronov

5/ logotyp ze slovního označení JH

Z důvodu propagace soutěže jsou vítány počítačové vizualizace dodané na CD-ROM.

Hodnotící komise

Festivalový výbor Jiráskova Hronova na svém zasedání dne 11. 10. 2017 ustanovil pětičlennou hodnotící komisi ve složení zástupce Města Hronova, zástupce NIPOS Praha a tři osoby z řad odborníků.

Hodnotící komise posoudí a vyhodnotí dodané návrhy.

Sekretářem soutěže byla jmenována Markéta Machová, ředitelka KIS Hronov. Sekretář eviduje soutěžní návrhy, vypracuje jejich seznam, připraví je k hodnocení a kontroluje dodržení podmínek soutěže.

Hodnoticí komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

Kritéria hodnocení

Hodnoticí komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií:

  • splnění požadavků dle zadání,

  • originalita, celková výtvarná úroveň řešení,

  • původnost soutěžní práce,

  • jednoduchost a srozumitelnost,

  • možnost zmenšení na velikost 1,5 × 1,5 cm,

  • možnost využití pro polygrafické zpracování i na označení trojrozměrných a reliéfních předmětů.

Vyhodnocení prvního kola soutěže

Hodnocení prvního kola soutěžních návrhů se uskuteční v době od 1. 2. 2018 do 15. 2. 2018. Ze soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere hodnoticí komise na základě hodnoticích kritérií nejvýše pět nejzdařilejších návrhů, které postoupí do druhého kola soutěže.

Výsledky prvního kola soutěže oznámí vyhlašovatel všem soutěžícím písemně nejpozději do 10 dnů od jeho vyhodnocení a zapsání v zápise z Hodnotící komise.

Vyhodnocení druhého kola soutěže

Druhého kola soutěže se může zúčastnit pouze soutěžící, jehož soutěžní návrh byl vybrán hodnoticí komisí v prvním kole soutěže.

Po vyhodnocení prvního kola může vyhlašovatel podle potřeby stanovit soutěžícím ještě další písemné požadavky na rozpracování soutěžního návrhu s tím, že jejich splnění bude rovněž podmínkou účasti ve druhém kole soutěže. Případné další požadavky na rozpracování soutěžního návrhu sdělí vyhlašovatel soutěžícím, jejichž soutěžní návrh postoupil do druhého kola soutěže, na schůzce, jež se uskuteční nejpozději do 20 dnů od vyhodnocení prvního kola soutěže. Pokud se soutěžící této schůzky nezúčastní, sdělí mu je vyhlašovatel neprodleně písemně. Přesný termín schůzky oznámí vyhlašovatel soutěžícím bezprostředně po vyhodnocení prvního kola soutěže.

Soutěžící v rámci druhého kola předloží vyhlašovateli soutěžní návrh podle dalších požadavků stanovených vyhlašovatelem nejpozději v termínu stanoveném vyhlašovatelem. Soutěžní návrh bude doručen na adresu a označen v souladu s požadavky pro první kolo. Návrhy, které budou vyhlašovateli doručeny v rozporu s těmito požadavky, vyhlašovatel do soutěže nezařadí.

Hodnoticí komise ve druhém kole soutěže vyhodnotí na základě hodnoticích kritérií nejlepší návrh.

Vyhlášení výsledků soutěže

Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkumu.

Všem soutěžícím budou bezprostředně po vyhlášení vítěze soutěže oznámeny výsledky soutěže spolu s termínem, od kterého lze uplatnit žádosti na vrácení předložených soutěžních návrhů. Vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže také na svých internetových stránkách.

Náklady soutěžících na účast, skicovné a ceny

Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící.

Každému soutěžícímu, který postoupí do 2. kola a splní podmínky druhého kola soutěže, uhradí vyhlašovatel skicovné ve výši 10.000 Kč za každý soutěžní návrh, který byl vybrán do druhého kola soutěže a byl rozpracován podle stanovených požadavků. V případě, že soutěžící nerozpracuje soutěžní návrh podle těchto požadavků, nárok na skicovné mu nevznikne. V případě vítěze soutěže je skicovné zahrnuto v ceně za vítězství v soutěži.

Vítěz soutěže obdrží odměnu ve výši 40.000 Kč. Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Touto smlouvou vítěz soutěže postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití značky a logotypu. Zároveň s ním vyhlašovatel uzavře v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na vytvoření kompletního Manuálu jednotného vizuálního stylu festivalu Jiráskův Hronov za smluvní odměnu ve výši 10.000 Kč. Termín pro předání díla a jeho přesná specifikace budou stanoveny ve smlouvě po vzájemné dohodě. Ceny jsou konečné.

Navrácení soutěžních návrhů

Po termínu oznámeném spolu s výsledky soutěže může soutěžící písemně požádat vyhlašovatele o vrácení všech jím předložených soutěžních návrhů. Vyhlašovatel se zavazuje vrátit soutěžícímu všechny jím předložené soutěžní návrhy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná žádost soutěžícího. Nepožádá-li však soutěžící o vrácení soutěžního návrhu do 31. 5. 2018, není vyhlašovatel povinen mu po uplynutí této lhůty jeho soutěžní návrh vrátit.

Odvolání veřejné soutěže

Vyhlašovatel je oprávněn odvolat veřejnou soutěž, pokud se v jejím průběhu vyskytnou důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na vyhlašovateli požadovat, aby ve veřejné soutěži pokračoval.

Vzájemný styk mezi vyhlašovatelem a soutěžícími

Písemnosti vůči vyhlašovateli lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu.

Vyhlašovatel doporučuje soutěžícím se před podáním přihlášky podrobně seznámit s kompletními soutěžními podmínkami. Pokud soutěžící v soutěžních podmínkách narazí na případné nejasnosti, může si vyjasnit veškerá sporná místa v průběhu stanovené lhůty, a to formou písemného dotazu adresovaného kontaktní osobě vyhlašovatele. Tento dotaz musí být doručen nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů. Vyhlašovatel tazateli odpoví na dotaz písemně a všechny položené dotazy zpřístupní spolu s odpověďmi na svých internetových stránkách. Na dotazy učiněné po stanovené lhůtě vyhlašovatel není povinen odpovědět.

Vyhlašovatel:

Kulturní a informační středisko Hronov

nám. Čs. armády 500

549 31 Hronov

zastoupené: Markétou Machovou, ředitelka

e-mail: reditel@kulturahronov.cz

tel.: 491 483 314

 

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE ZDE

Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.